$$ many

52 teksty – auto­rem jest $$ ma­ny.

rzuć okiem

klątwa !
tu_ten_cham_tam-ona 

fraszka
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:00

chwost czy chwast

babka
na dwo­je wróżyła
al­bo zas­trze­liła dziurawiec
al­bo krwaw­nik wykrwawiła


/niezłe ziółka/
W lu­dowej me­dycy­nie bab­ka lan­ce­towa­ta zys­kała opi­nię sil­ne­go środ­ka na zra­nienia, po­nieważ "nie gi­nie na­wet na uczęszcza­nych dro­gach mi­mo dep­ta­nia przez końskie ko­pyta i rozjeżdżania [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:37

goń lepszego
nie przeganiaj

/de­dykac­ja dla ad­mi­nis­tra­tora i użyt­kowni­ka w jed­nej osobie/ 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 18:43

poga.duchy

kłam­stwo do ucha
praw­dzie szepnęło
'li­berum ve­to' ...

i zniknęło 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:29

fotel bujany

nie szko­da siedzenia?
fo(r)te­la się pozbyła
a prze­cież to na nim
przez zasiedzenie
pra­wa nabyła 

fraszka
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 18:07

głowa w chórach

jes­tem tyl­ko dla tych
którzy czy­tają mi w myślach

/dedykacja/ 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 16:51

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 19 września 2017, 15:23

są miej­sca które ożywiają wspom­nienia i za­bijają marzenia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 września 2017, 09:18

bez­domna poez­ja wy­kar­miła wiele sierot
nie gardźmy jej okruchami 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 września 2017, 09:11

nie wy­mieniaj­my dob­rych słów na lepsze 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 września 2017, 22:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:22$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st rzuć okiem

dzisiaj, 16:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st chwost czy chwast

dzisiaj, 16:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st rzuć okiem

dzisiaj, 16:12$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st róża pus­tyń

dzisiaj, 16:09$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st rzuć okiem

dzisiaj, 16:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st rzuć okiem

dzisiaj, 16:00$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st rzuć okiem

dzisiaj, 15:58$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st chwost czy chwast

dzisiaj, 15:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st chwost czy chwast

dzisiaj, 15:07Niusza sko­men­to­wał tek­st chwost czy chwast